Get Adobe Flash player

นับตั้งแต่ก่อสร้างวัดมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๓  จนถึงปัจจุบัน วัดศรีบุญเรืองมีเจ้าอาวาสปกครองดูแล รวมทั้งสิ้น ๑๓ รูป เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูสุนทรวีรวงศ์ (จันดา รวิวํโส) ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑  และในช่วงพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ มีพระสงฆ์จำพรรษาในวัดทั้งสิ้น ๒๓๘ รูป  แยกเป็นพระภิกษุ ๘๙ รูป และสามเณร ๑๓๙  รูป

๑. พระครูสุนทรวีรวงศ์  (จันดา  รวิวํโส) เจ้าอาวาส
๒. พระอาจารย์ประดิษฐ์ ขนฺติเสฏโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้าคณะใน
๓. พระมหาธวัช ธมฺมธโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้ากุฏิเหลือง
๔. พระปลัดชัชพิสิฐ ธีรปญฺโญ เจ้าคณะ ๑ /ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
๕. พระอาจารย์วิรัตน์ พิรตโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ ๒
๖. พระครูใบฎีการุ่งแสง ฐิติญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ ๓ 
๗. พระมหาชวลิต มหาวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ ๔
๘. พระมหานันท์ ปวรนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ ๕
๙. พระไกรยะ วิโรจนธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
๑๐. พระมหาสงวนศิลป์ สุขสมฺปนฺโน ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีศึกษา

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมานมัสการหลวงปู่สุโขทัยเป็นการส่วนพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติธรรม ณ อุโบสถ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นับเป็นเกียรติประวัติแก่วัดศรีบุญเรืองเป็นอย่างยิ่ง

การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดศรีบุญเรือง

นับตั้งแต่พระมหาจันดา รวิวํโส ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสของวัดศรีบุญเรือง เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวัดศรีบุญเรือง ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ ท่านจะสังเกตเห็นว่า ภายในวัดมีความเป็นระเบียบ สะอาด และมีภูมิทัศน์ดีขึ้นกว่าเดิม แม้เจ้าอาวาสรูปนี้เพิ่งจะมารับหน้าที่นี้ได้ไม่ครบ ๑ ปี ท่านสามารถดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุใหม่ ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงถาวรวัตถุเก่าภายในวัด ให้มีสภาพดีขึ้น จนเห็นได้เป็นรูปธรรมหลายรายการ ดังนี้

๑. ด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุใหม่

๑.๑ ท่านได้สร้างศาลาเล็ก ๆ ข้างศาลาการเปรียญ ทางด้านซ้ายมือ เรียกกันว่า ศาลาสุขใจ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองสำคัญ ๆ หลายองค์ นอกจากนั้น ยังประดิษฐานพระพุทธรูปประจำปีเกิด และพระพุทธรูปประจำวันเกิด เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสมากราบไหว้บูชา ปิดทอง และทำบุญสร้างกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว อาคารนี้เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ที่ท่านเห็นเป็นศาลาแบบจีน มีมังกรขดรอบเสา บริเวณหน้าวัด ใกล้ท่าเทียบเรือ คือ ศาลาที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ ท่านเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนี้ จะอัญเชิญรูปปั้นองค์เทพเจ้าระดับสูง ที่ชาวจีนเคารพบูชา ที่เรียกว่า เซียน อีกหลายองค์ มาประดิษฐานร่วมด้วย คาดว่าจะสิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ถึง ๙๐๐,๐๐๐ บาท การอัญเชิญท่านเทพเจ้า หรือ เซียน มาประดิษฐานนี้ จะช่วยให้คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีความเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่าน เข้ามาร่วมกิจกรรม และร่วมทำบุญกับทางวัดศรีบุญเรืองมากขึ้น

๒. ด้านการปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด
ขณะนี้ทางวัดศรีบุญเรืองได้ทำการปรับปรุงถาวรวัตถุของวัดหลายรายการ ให้ดูสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ในงานของวัดได้ดีขึ้นกว่าเดิม จนเห็นเป็นรูปธรรมหลายรายการ ดังนี้

๑) ปรับปรุงกุฏิหอไตร เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒) ปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรมชั้นล่างของศาลาการเปรียญ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมกันนั้นได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่อีก ๑๕ เครื่อง
๓) ปรับปรุงพื้นที่รอบกุฏิหอไตร เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนั้น ทางวัดยังมีโครงการที่จะปรับปรุงถาวรวัตถุที่สำคัญ ๆ ของวัดในเร็ว ๆ นี้ อีกหลายรายการ คือ

๑) จะปรับปรุงอาคารกุฏิ (แฟลต) ๔ ชั้น ซึ่งเป็นที่พำนักของพระภิกษุและสามเณร เนื่องจากขณะนี้มีสภาพทรุดโทรมมาก เพราะก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ คาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒) จะทำการขัดพื้นศาลาการเปรียญชั้น ๒ ใหม่ ทาแลคเกอร์พื้นใหม่ เปลี่ยนประตูและหน้าต่างใหม่ พร้อมกับทาสีใหม่ คาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายหลายแสนบาท

๓) จะปรับปรุงหลังคาอุโบสถใหม่ โดยจะติดกระจกช่อฟ้าและหน้าบรรณ ปรับปรุงใบระกาใหม่ ทาสีหลังคาใหม่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ ในเดือนธันวาคมปีนี้ โดยจะใช้เวลาปรับปรุงประมาณ ๒ เดือน สำหรับค่าใช้จ่ายคาดว่าจะประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๔) จะปรับปรุงฌาปนสถานใหม่ รวม ๒ รายการที่สำคัญ คือ

๑) รื้อปล่องเมรุเก่า และทำปล่องเมรุใหม่ โดยจะเริ่มงานประมาณเดือนมีนาคมปีหน้า
๒)ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบฌาปนสถานใหม่ จะเริ่มงานในเดือนธันวาคมปีนี้ ทั้งสองรายการนี้คาดว่าจะสิ้นค่าใช้จ่ายกว่า ๒ ล้านบาท

ผมเชื่อว่า หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงประวัติ และภูมิหลังของท่านเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองรูปปัจจุบัน ผมจึงขอถือโอกาสแจ้งให้ท่านทราบพอเป็นสังเขปดังนี้

ท่านชื่อ พระมหาจันดา ฉายา รวิวํโส นามสกุลเดิม พงษ์วิเศษ ท่านเป็นชาวอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท่านอายุ ๕๐ ปี พรรษา ๓๒ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านอุปสมบทที่วัดเชิงกระบือ ต. บางกรวย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ท่านสอบได้นักธรรมชั้นตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้นักธรรมชั้นโท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้เปรียญธรรม ๓ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ จบปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคม คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดศรีบุญเรือง
ท่านได้เข้ามาพำนักที่วัดนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ครั้งที่ยังเป็นสามเณร ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดเชิงกระบือ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้มาพำนักที่วัดศรีบุญเรืองอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอน ในโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นครูสอนในโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และท้ายสุด ท่านได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้เอง

ท่านสาธุชนทั้งหลาย โปรดรับทราบเถิดว่า ท่านเจ้าอาวาสรูปนี้ ท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทะนุบำรุง และสรรสร้างวัดศรีบุญเรืองของพวกเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่นเดียวกับที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีต โดยท่านได้ยึดเอาหลวงปู่สุโขทัย องค์พระปฏิมาผู้เป็นที่เคารพบูชาของพวกเราเป็นหลักชัย และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายที่ท่านได้ตั้งไว้

ในโอกาสนี้ ผมจึงขอวิงวอน พร้อมกับเชิญชวนทุกท่าน ได้โปรดให้การสนับสนุนและให้การอุปถัมภ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดศรีบุญเรืองด้วย ส่วนทางวัดเอง ก็จะพยายามดำเนินการทุกอย่าง ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยส่วนรวม หากท่านมีสิ่งใดที่จะชี้แนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางที่ตั้งไว้นี้ ทางวัดก็พร้อมที่จะรับพิจารณาด้วยความยินดี

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เพลงธรรมะ


PopUp MP3 Player (New Window)

คำพ่อคำแม่


PopUp MP3 Player (New Window)

ชุดตามหาค่าน้ำนม โดยพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)


PopUp MP3 Player (New Window)